• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΦΒ συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού με έγχυση ενέργειας στο δίκτυο (net metering), εγκατεστημένης ισχύος 16,5KW και 12,1KW (με δυνατότητα επέκτασης στα 16,5KW) στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης

ΦΒ συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού με έγχυση ενέργειας στο δίκτυο (net metering), εγκατεστημένης ισχύος 16,5KW και 12,1KW (με δυνατότητα επέκτασης στα 16,5KW) στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Το ΦΒ σύστημα των 16,5KW αναμένεται να παράγει ηλεκτρική ενέργεια 21.500,00 kWh/έτος. Το κέρδος από την εγκατάσταση του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχεται σε 4.300,00 €/έτος.

Το ΦΒ σύστημα των 12,1KW αναμένεται να παράγει ηλεκτρική ενέργεια 16.000,00 kWh/έτος. Το κέρδος από την εγκατάσταση του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχεται σε 3.200,00 €/έτος.

Η απόσβεση του κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 4 έτη, συνυπολογίζοντας και το κόστος τυχόν δανεισμού.

Τα συστήματα συμβάλλουν στην πλήρη ενεργειακή αυτονόμηση των επιχειρήσεων εκμηδενίζοντας τα λειτουργικά κόστη καθώς και το μελλοντικό κόστος μετακίνησης!

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου:
Inverters: FRONIUS SYMO 17.5-3-M ονομαστικής ισχύος 17,50kW
Panels: JA SOLAR ΜΟΝΟ ΜΒΒ HALF-CELL MODULE 545WATT
Σύστημα στήριξης: Εξειδικευμένο σύστημα στήριξης Φβ πλαισίων επί Βιομηχανικής στέγης
Λοιπά: Κατάλληλες διατάξεις προστασίας, Διακοπτικό υλικό, γειώσεις και αντικεραυνική προστασία, Καλωδιώσεις χαλκού DC και AC, πίνακες προστασίας, ασφαλειοαποζευκτες, ασφάλειες, απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων DC και AC

  • Πελάτης:
  • Ισχύς: 16,50KW – 12,10 KW
  • Οδός: Αλεξανδρούπολη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ